ARTIKEL 1 ORGANISATOR

De onderneming Tilman NV, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0458.493.759, waarvan de zetel gevestigd is te Z.I. Sud 15, 5377 Baillonville, organiseert van 28/05/2022 tot en met  11/06/2022 middernacht, een wedstrijd in het kader van een marketing operatie op het internet om de officiële Facebook Pagina te promoten, genoemd Tilman Belgium (www.facebook.com/labotilman/).

Deze actie is toegankelijk via de pagina www.facebook.com/labotilman/. Deze vraagt om een kleurplaat in de commentaren van de genoemde publicatie te plaatsen.

Deze wedstrijd wordt noch georganiseerd, noch gesponsord door Facebook. De verzamelde persoonlijke gegevens zijn bestemd voor de organiserende onderneming en niet voor Facebook

De deelnemingsmodaliteiten van de wedstrijd en alle andere modaliteiten betreffende het aanwijzen van de winnaars, zijn beschreven in het onderstaande reglement.

 

ARTIKEL 2 – DUUR VAN DE WEDSTRIJD

De wedstrijd is geopend van 28/05/2022 tot 11/06/2022.

 

ARTIKEL 3 – DEELNAME AAN DE WEDSTRIJD

De deelname aan huidige wedstrijd is gratis en zonder aankoopverplichting.

Deze wedstrijd is beschikbaar voor elke natuurlijke persoon met woonplaats in België (Franstalig en Nederlandstalig).

Uitgesloten van deelname zijn:

  • Het personeel van de Organiserende Vennootschap en van alle verbonden ondernemingen die deel uitmaken van de Groep.
  • Het personeel van alle met de Organiserende Vennootschap verbonden bedrijven in het kader van een commissie-affiliatiecontract.
  • Meer in het algemeen, alle personen die betrokken zijn bij de organisatie, productie, uitvoering, promotie en animatie van het Spel die zelf klanten kunnen zijn.
  • Alle minderjarigen.

De deelname aan de wedstrijd houdt voor elke deelnemer in dat hij/zij dit reglement aanvaardt, zonder uitzonderingen.

De deelname is strikt nominatief en de deelnemer kan onder geen enkele omstandigheid spelen onder verschillende pseudoniemen, met verschillende e-mailadressen, en dit, ongeacht het aantal e-mailadressen dat beschikbaar is voor hem of namens andere deelnemers.

Elke deelname die niet aan de bovenstaande specificaties voldoet, wordt niet in aanmerking genomen. De deelnemers machtigen alle controles betreffende hun identiteit, hun leeftijd, hun postcoördinaten of de loyaliteit en de oprechtheid van hun deelname. Elke valse verklaring, identiteitsaanduiding of verkeerd adres leidt tot onmiddellijke eliminatie van de deelnemer.

 

ARTIKEL 4 – DEELNEMINGSMODALITEITEN

De deelname aan deze wedstrijd is gratis en zonder aankoopverplichting tijdens de duur van de wedstrijd van 28/05/2022 tot en met 11/06/2022 om middernacht.

Het spel is rechtstreeks toegankelijk via het inschrijvingsformulier op de gesponsorde publicatie en op de fanpagina van Tilman Belgium (www.facebook.com/labotilman/ )

Om deel te nemen aan het spel, moet de deelnemer:

  • De kleurplaat plaatsen in de commentaren van de publicatie

 

 

Zodra deze stap is voltooid, gaan wij ervan uit dat de deelnemer zijn toestemming heeft gegeven en dat hij automatisch aan de wedstrijd deelneemt en behoudt Tilman zich het recht voor contact met hem op te nemen om de contactgegevens te verzamelen die nodig zijn voor de juiste overhandiging van de prijs, en alleen voor dit doel.
ARTIkEl 5 – PRIJS EN TOEKENNING VAN DE PRIJS

De prijzen van de wedstrijd zullen worden toegekend aan de winnaars van de desbetreffende wedstrijd.

De winnaars worden gekozen op grond van het aantal “likes” op hun foto. In geval van gelijke stand wordt het aantal commentaren, tags en shares op de foto gebruikt om de winnaar te bepalen.

De te winnen prijzen :

PRIJS 1, 2 en 3 : hun kleurplaat op de Tilman Facebook-pagina geplaatst. Een Ginger knuffel

 

Als de deelnemer zijn/haar contactgegevens niet binnen 15 dagen naar het organiserende bedrijf stuurt om de prijs in ontvangst te nemen, zal hij/zij er geen aanspraak meer op kunnen maken en zal een andere persoon gekozen worden op basis van likes, commentaar, …. voornoemd.

Indien de deelnemer de prijs niet binnen 15 opeenvolgende dagen op het postkantoor ophaalt, kan hij/zij er geen aanspraak meer op maken en wordt de prijs teruggestuurd naar het organiserende bedrijf.

De organisator behoudt zich het recht voor om de aangekondigde prijs te vervangen door een gelijkwaardige prijs die van dezelfde waarde en vergelijkbare kenmerken is, als de omstandigheden dit vereisen.

De prijs kan op geen enkele manier worden betwist. De winnaar kan geen aanspraak maken op de tegenwaarde in geld van de gewonnen prijs of vragen deze te ruilen voor andere goederen of diensten.

Indien de winnaar, om welke reden dan ook, de gewonnen prijs geheel of gedeeltelijk niet wil of kan gebruiken, onder de in dit reglement beschreven voorwaarden, verliest hij/zij het volledige recht op de prijs en kan hij/zij geen aanspraak maken op welke vergoeding of compensatie dan ook. De prijs wordt niet opnieuw in het spel gebracht en de organiserende onderneming kan er vrij over beschikken.

De winnaar van de wedstrijd laat elke controle van zijn identiteit toe. Elke vervalsing van de identiteit zal leiden tot uitsluiting. Tevens behoudt de organisator zich het recht voor om elke poging tot misbruik van huidig reglement, met name in het geval van onjuiste informatie, te vervolgen.

 

ARTIKEL 6 – AANWIJZING VAN DE WINNAAR EN TOEKENNING VAN DE PRIJZEN

Elke winnaar zal in juli 2022 worden aangeduid door een persoon bij de organiserende vennootschap Tilman nv – Z.I. Sud 15 – 5377 Baillonville,

Door :

  • via messenger of e-mail adres dat binnen maximaal 10 dagen is opgegeven. De winnaar moet binnen 15 dagen na ontvangst van het bericht van het organiserende bedrijf waarin zijn/haar overwinning wordt aangekondigd, het adres bevestigen waarnaar de prijs zal worden gestuurd.

Als de winnaar niet binnen 15 dagen na ontvangst van het bericht antwoordt, wordt dat beschouwd als het afzien van de prijs.

Er kan slechts één prijs per persoon worden toegekend voor de duur van de wedstrijd.

 

ARTIkel 7 – VErzamelde persoonsgegevens

De Organisator verbindt er zich toe de vertrouwelijkheid te bewaren van de persoonlijke gegevens die door de deelnemers worden doorgegeven in het kader van de wedstrijd.

De verzamelde persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke gegevens ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (“privacywetgeving”); de wet van 13 juni 2005 betreffende elektronische communicatie; de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van diensten van de informatiemaatschappij; het Koninklijk Besluit van 12 juni 2002 om de collectieve overeenkomst nr. 81 van 26 april 2002 betreffende de bescherming van de persoonlijke gegevens van werknemers met betrekking tot de controle van elektronische communicatiegegevens, verplicht te stellen en Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Alle deelnemers aan voornoemd spel hebben recht op toegang tot en wijziging, rectificatie, verzet en verwijdering van de hen betreffende gegevens.

Elk verzoek tot toegang, wijziging, rectificatie, verzet of verwijdering moet worden gericht aan de onderneming Tilman, Tilman NV, Z.I. Sud 15, 5377 Baillonville, ter attentie van Florence Lecloux, ou par mail fle@tilman.be.

In overeenstemming met de geldende wetgeving moet de aanvraag worden ondertekend en vergezeld van een fotokopie van een identiteitskaart met de handtekening en het adres waar naar het antwoord moet worden verzonden. Een antwoord zal binnen 2 maanden na ontvangst van het verzoek worden verzonden.

De informatie die in verband met deze wedstrijd wordt verzameld is uitsluitend bestemd voor Tilman, uitsluitend voor de doeleinden van de wedstrijd maar ook voor een databank voor toekomstige e-mailings, speciale aanbiedingen, informatie en advies over Antimetil en andere producten en diensten van het laboratorium Tilman, indien dit specifieke vakje werd aangevinkt.

De informatie zal op geen enkele wijze worden verkocht of overgedragen worden aan derden.

De personen die vóór het einde van de wedstrijd het recht tot verwijdering van hun gegevens zullen uitoefenen, worden geacht afstand te doen van hun deelname.

Deze wedstrijd is niet georganiseerd noch gesponsord door Facebook. De verzamelde persoonlijke gegevens zijn bedoeld voor de organisator en niet voor Facebook.

De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden indien, om welke reden dan ook, technische storingen, computerbugs of andere technische problemen het goede verloop van het spel of de lijst van winnaars beïnvloeden. De klagers zouden geen aanspraak kunnen maken op welke prijs dan ook.

De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van diefstal, verkeerde verzending van de post of beschadiging van de prijzen door de postdiensten.

 

ARTIkel 8 – PUBLICITeit

De organisator mag de Facebooknaam van de winnaar alleen vermelden in de commentaren van de Facebookpublicatie die ernaar verwijst, zonder dat dit gebruik de winnaar enig recht geeft op beloning of enig ander voordeel dan de levering van de gewonnen prijs.

Indien een winnaar bezwaar maakt tegen het gebruik van zijn/haar contactgegevens, dient hij/zij het Organiserende bedrijf hiervan onmiddellijk in kennis te stellen door een bericht te sturen naar het volgende adres: fle@tilman.be.

 

ARTIkel 9 – aansprakelijkheid

Deze wedstrijd is niet georganiseerd noch gesponsord door Facebook. De verzamelde persoonlijke gegevens zijn bedoeld voor de organisator en niet voor Facebook.

Er wordt expliciet aan herinnerd dat internet geen veilig netwerk is.

De organisator kan dus niet aansprakelijk gesteld worden voor besmetting door een virus of voor het binnendringen van een derde in het eindsysteem van de deelnemers aan deze wedstrijd en wijst elke verantwoordelijkheid af voor de gevolgen van de aansluiting van de deelnemers aan het netwerk via de Site, voor oorzaken die niet rechtstreeks en uitsluitend aan de organisator toe te schrijven zijn.

Deze kan niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen van het internet, met name als gevolg van externe kwaadwillige handelingen, die het goede verloop van de wedstrijd zouden verstoren. In het bijzonder, de organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade veroorzaakt aan de deelnemers, hun computerapparatuur en de daar opgeslagen gegevens, en de mogelijke gevolgen op hun persoonlijke of professionele activiteit, behalve in gevallen van rechtstreekse en uitsluitende schuld van de organisator.

Bovendien kan de organisator niet verantwoordelijk worden gesteld in geval van leveringsproblemen of verlies van post of e-mail.

De organisator kan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor het geval dat één of meerdere deelnemers niet in staat zouden zijn zich op de site van de wedstrijd aan te melden ten gevolgde van een probleem of een technische storing met name in verband met overbelasting van het netwerk, veroorzaakt door kwaadwillige daden.

Prijzen die aan winnaars worden toegekend, mogen op geen enkele manier worden betwist en mogen niet worden ingewisseld op verzoek van winnaars voor geld of enige andere prijs, om welke reden dan ook.

De verantwoordelijkheid van de organisator kan niet worden aangesproken in het geval van incidenten die kunnen voortvloeien uit het gebruik of niet-gebruik van de toegewezen prijs, die niet kan worden vervangen door een andere prijs of uitbetaald, behalve bij besluit van de organisator.

De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen en/of verliezen als gevolg van de postdiensten of hun totale of gedeeltelijke vernietiging door enige andere toevallige gebeurtenis.

Deelnemers die proberen deel te nemen door middel van bijvoorbeeld automaten, programma’s ontwikkeld voor geautomatiseerde deelname, gebruik van informatie, andere e-mails dan die overeenstemmend met hun identiteit en meer in het algemeen met alle middelen die niet voldoen aan het respect van gelijke kansen tussen deelnemers tijdens de wedstrijd, zullen automatisch worden geëlimineerd. Alle informatie of onvolledige contactgegevens, onjuist of in strijd met het reglement, zal leiden tot de nietigheid van de participatie en de deelnemer zal dan ook niet in aanmerking komen voor een prijs in het kader van de wedstrijd.

Alle inzendingen moeten eerlijk zijn: het is ten strengste verboden om, op welke manier dan ook, de voorgestelde wedstrijdmodaliteiten te wijzigen of proberen aan te passen, met name om de resultaten te wijzigen.

De organisator behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder kennisgeving, de deelname van een deelnemer, die zich niet aan de regels houdt, te annuleren.

Het is ten strengste verboden voor eenzelfde natuurlijke persoon, deel te nemen vanaf een open spelersaccount ten voordele van een andere persoon dan zichzelf.

 

ARTIKEL 10 – aanvaarding van het reglement

Deelname aan de wedstrijd houdt de volledige aanvaarding van deze regels in.

Alle praktische problemen bij de interpretatie of toepassing van deze regels worden beslist door de organisator.

Er zal op geen enkel telefonisch of schriftelijk verzoek met betrekking tot de interpretatie of de toepassing van de huidige regels, de mechanismen of modaliteiten van de wedstrijd en de aanduiding van de winnaar, worden beantwoord.

 

ARTIkel 11 – ReGLEMENT

Het volledig reglement is beschikbaar op de pagina : : https://antimetil.be/wedstrijdreglement-facebookwedstrijd-papa/

Het bedrijf Tilman behoudt zich het recht voor om deze regeling te wijzigen. In dit geval zijn de wijzigingen onverwijld van toepassing op de deelnemers, na verspreiding van de nieuwe bepalingen die vrij kunnen worden geraadpleegd op de website.

Elke wijziging is onderworpen aan voorafgaande kennisgeving op elke passende manier.

 

ARTIkel 12 – terugbetaling

Er is geen enkele terugbetaling voorzien in het kader van de huidige wedstrijd.

 

ARTIkel 13 – BEvoegde rechtbanken

Deze wedstrijd en de interpretatie van deze regels zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. Deelnemers zijn daarom onderworpen aan de Belgische regels die van toepassing zijn op wedstrijden.

In het geval van een geschil over de organisatie en werking van de wedstrijd, kunnen de deelnemers hun verzoeken of klachten schriftelijk indienen op het volgend adres: fle@tilman.be.

De organisator verbindt zich ertoe om hen binnen zes weken na ontvangst van hun aanvraag een schriftelijk antwoord te sturen. Geschillen zijn slechts ontvankelijk binnen de twee maanden na de trekking.

Bij gebrek aan een minnelijke schikking, zal elk geschil dat voortvloeit uit deze regels voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbanken van Brussel.

 

ARTIkel 14 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle reproductierechten zijn voorbehouden, inclusief downloadbare documenten en iconografische en fotografische afbeeldingen. In overeenstemming met de wetten die de literaire en artistieke eigendomsrechten regelen, is de reproductie en weergave van alle of een deel van de elementen die deel uitmaken van deze wedstrijd ten strengste verboden. De genoemde merken zijn geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.

Start typing and press Enter to search